تالار زبانشناس

چرا دراین‌جمله s، come گرفته؟؟

An army comes to attack the castle


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

چون army سوم شخص مفرد هست و زمان حال ساده است پس فعل come باید s سوم شخص بگیرد

2 Likes

خیلی ممنونم که جواب دادین

1 Likes