تالار زبانشناس

معنی کلمات lumps and bumps

Whenever Alicia told her that she had done bad things, the pillow would make annoying noises through the night, and contort itself into all kinds of uncomfortable lumps and bumps.
معنی کلمات lumps and bumps

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

یعنی ضربه و یا تکان ناگهانی شدید

یعنی توده

1 Likes