تالار زبانشناس

چرادرجمله زیرis آمده است

is که درجمله زیر معنی نمیده!?
it is made from the bark of the cinchona tree
اون ساخته شده از پوست درختcinchona


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

سلام. چون ساختار جمله مجهوله. ساختار جملات مجهول به این صورت است: مفعول+ فعل to be( که بسته به زمان یا ساده است یا گذشته)+ قسمت سوم فعل

2 Likes