تالار زبانشناس

پاسخ به سوالات موافق یا مخالف

توجه شود در استفاده از agree ,disagree
به سه طریق می توان پاسخ داد:
agree with برای پاسخ به نظر یک شخص
agree to, agree on در پاسخ به موضوع


این تاپیک مربوط به درس« Question 215 » در نرم‌افزار «زبانشناس-سمیر» است. : « Samir Speaking Task 1-2 »

1 Likes