تالار زبانشناس

Will have always been چه ساختاریه؟🔴

Of course, his aspiration will have always been to have a great body, to have a perfect body


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قدرت نامحدود »

2 Likes

Will+have+been

این ساختار آینده ی کامله که به طور کلی به این شکله:
Will+have+pp
بعد will have قسمت سوم فعل میاد.

و زمانی به کار میره که بخوای انجام شدن و تمام شدن امری رو تا یک زمان مشخصی در آینده بگی.

3 Likes