تالار زبانشناس

کلمه meetملاقات چرا در جمله زیر استفاده شده

چرا در این قسمت از کلمهmeetاستفاده شده یعنی ملاقات و در معنی انگار اصلا وجود ندارهin order to meet the requirements for his degree
لطفا راهنمایی کنید

.
.
.
.
.
.
.

.
.


این تاپیک مربوط به داستان« درس 50- مارتین برنامه خود را سازماندهی کرده است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

Can i ask which one story

2 Likes

This expression uses meet in the sense of “satisfy,” a usage dating from the early 1800s.

2 Likes