معنی set چیه؟

معنی set چیه؟
0.0 0

#1

سلام
در این جمله معنای set چیه؟
But the mouse had a plan to set him free.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

موش یک نقشه برای ازاد کردنش داشت