تالار زبانشناس

نقش و معنی دوکلمهsuchوsinceدر جمله

Well," said her god-mother, "since you are such a sweet and kind girl, you deserve to go most of


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

Since اینجا نقش حرف ربط و به معنی چونکه، به دلیل اینکه.

Such هم به معنی چنان، قبل از اسم و صفت به همراه هم، و قبل از اسم به کار می رود.

1 Likes