تالار زبانشناس

چرا به جای lam safe گفته l was safe؟

چرا در ترجمه جمله"the whitches saied l was safe"
گفته “جادوگران به من گفتند من در امان هستم”
در حالی کهl was safe گذشته است باید به صورت l am safe مینوشت


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

نقل قول غیر مستقیم. زمان فعل یک زمان به عقب برمیگرده.

1 Likes