تالار زبانشناس

معنی stuck on

I’m still stuck on the fact that we’re trying to summon a ghost.

?What does stuck on mean here


این تاپیک مربوط به درس« علاالدین و ویل اسمیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » دوره: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

1 Likes

To be stuck on st/ sb

یعنی به موضوعی یا کسی خیلی علاقه داشتن

2 Likes