تالار زبانشناس

People leaving the city

چرا اینجا از فعل to be استفاده نکرده؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حمله موجودات فضایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

1 Likes

I can see boats filled with people leaving the city.

To see SOMEONE do/doing Something.

2 Likes