کشتی غرق شده 1

معنی کلمه
went on
در جمله
Cortez went on to become a very rich man

1 پسندیده

در ادامه، go on میشه ادامه و دنباله ی چیزی.
او در ادامه/ بعدها تبدیل به مرد ثروتمندی شد. همینطور ادامه داد تا مرد ثروتمندی شد

2 پسندیده