تالار زبانشناس

معني لغت barn چيه؟ لطفا اگه ميشه بگيد

انبار کاه
توی ترجمه برنامه هستش

3 Likes