تالار زبانشناس

معنی to weave in and out

درود دوستان
در این درس اصطلاح weave in and out به کار برده شده و چون در واژه‌نامه‌ی زبانشناس توضیح داده نشده معنیش رو پایین توضیح میدم خدمتتون:

He wove in and out of the markets and only took the food he needed from street vendors.

به داخل مغازه‌ها می‌رفت و بیرون می‌آمد و تنها به‌اندازه‌ی موردنیازش، از دست‌فروش‌های دوره‌گرد، خوراکی می دزید.TO WEAVE IN AND OUT:
to move, drive, or walk in and out of something, such as traffic, a line, etc

رفتن، راندن یا پیاده رفتن به درون و بیرون چیزی/جایی مانند ترافیک، خط عبور و … .


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی نامیدن لن کای » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های بلند کودکانه » فصل: « نام گذاری لن کای »

3 Likes