تالار زبانشناس

معنیcompletes در اینجا

Alright, and that completes your first lesson in this series of mini stories that are going to help you understand


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

معنیش میشه کامل میکند

2 Likes