تالار زبانشناس

معنی impulse در جمله زیر چیست؟

معنی جمله زیر با توجه به کلمه impulse چی میشه؟

he was cleaning, he had an impulse to examine the fungus.
ممنون


این تاپیک مربوط به « اتفاق معروف » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب چهارم » : « اتفاق معروف »

1 Likes

سلام impulse به معنی انگیزه ی ناگهانی یا میل لحظه ای هستش، او تمایل به مشاهده ی قارچ پیدا کرده بود

2 Likes