تالار زبانشناس

معنیfor integration purposes

معنی for integration purposes چی میشه؟

1 Likes

برای هدف های همبستگی ، یا ادغام

1 Likes