تالار زبانشناس

What is " It's got me "

در اول بخش ۳ از داستان بگو سیب و بمیر مجموعه کتاب های گوسبامپس یکی از شخصیت ها در خواست کمک می کند و می گوید it’s got me و فکر کنم به معنی اینه که او منو گرفته اما نمیدونم که دلیل وجود 's بعد it چیه؟

1 Likes

مخفف it has got me هستش

4 Likes

متشکرم من فکر کردم که 's مخفف is هست. این نحوه مخفف کردن has فرمال هست؟

1 Likes

خواهش میکنم
کلاً مخفف کردن بیشتر در موقعیت‌های اینفرمال استفاده می‌شه

2 Likes