تالار زبانشناس

Liberty در اینجا به چه معناست؟

سلام… Liberty در کل یعنی آزدی و اختیار…
ولی اینجا به چه معناست:
I took the liberty of adapting a Star Trek fan fiction novella

I took the liberty of removing your wallet earlier

2 Likes

سلام. عبارت to take the liberty of doing something به معنی کاری رو بدون اینکه از کسی بابتش اجازه بگیرن انجام دادنه.

3 Likes