تالار زبانشناس

یکی بیاد برای مکالمه

یکی بیاد برای تمرین مکالمه

2 Likes

ای دی تلگرام من: AlchemyAlchemist هست.