تالار زبانشناس

چرا feel در جمله اول s نداره ولی درجمله دوم که دقیقا همونهs داره؟!

چرا در این عبارت Does Mike feel happy when he talks to the customers? Yes, Mike feels happy when he talks to the customers.

Feel اول s نداره ولی دومی داره درحالی که هردوتا توی دو جمله دقیقا مثل هم هستند؟!

و اینکه توی جمله دوم s به کار رقته نشونه چی هست؟

2 Likes

خب در اولی فعل کمکی doesهسته

4 Likes

سلام
در انگلیسی بار زمان روی دوش فعل اول هستش و فعل دوم یا با to میاد یا بهصورت جراند.
He feels alright
او احساس خوبی داره.در اینجا یه فعل داریم و بار زمان رو دوش همون هست.
He wants to feel alright
اون میخاد احساس خوب داشت باشه. در این جمله دو تا فعل داریم که بار زمان افتاده روی want در نتیجه تو انگلیسی یه فعل (اول) به نسبت زمان تغیر میکنه.چه تو گذشته و چه حال …مثل
He wanted to feel good
تو جمله بالا زمان گذشته است و بار زمان رو دوش فعل اول هستش.

Does** he feel good** .
آیا او احساس خوبی داره.و در جملات سئوالی اگر از do

استفاده بشه بار زمان و مفرد یا جمع بودن نیز روی دوش فعل do هست.
Does he want to feel good
Do I feel good
Do you/we feel good
آیا او میخاد که حس خوبی داشته باشد.
پس در هر جمله یه فعل به طبع زمان تغییر میکنه.

5 Likes

بله درست میگید دقت نکردم
مرسی

2 Likes