تالار زبانشناس

متن درس سوم ۵۰۴

So persuade me as to win over or to do or believe; we can say make willing, make willing.

چرا بعد از me جمله با as شروع شده نمیشد as رو حدف کرد؟ و نوشت to win over…


این تاپیک مربوط به « درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « ۵۰۴ کلمه ی کاملا ضروری » : « درس سوم »