تالار زبانشناس

قوانین رو شکستم😂

14 Likes

I believe you :rose:

3 Likes