تالار زبانشناس

معنی command

Such people command no more respect than men of straw, or a lump of dirt
ایا فعل این جمله" کامند" است .در اینصورت به چه معنی است. مفهوم فرمان دادن نمیدهدـ


این تاپیک مربوط به « نافرمانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « نافرمانی »

1 Likes

Command:
to get something such as respect or attention because you do something well or are important or popular

command respect/attention/support etc
Philip was a remarkable teacher, able to command instant respect.
شایسته/سزاوار/درخور… بودن

2 Likes

پس اینطور معنی میشود که : چنین مردمی سزاوار احترام بیشتر از ادمهای ضعیف و تلی از خاک را ندارند.
درست گفتم؟

2 Likes

سلام. بله
بجز اون مطلب، نکته جالبش دیگرش هم این بود.
ممنون از شما
man of straw noun [C] (WEAK)
someone who has a weak character:

1 Likes