تالار زبانشناس

کاربرد though

تو بعضی از جمله ها اینو میبنم اما نمیدونم کجاها بدرد میخوره!

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sports by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

كلمات though , although به معنای «اگرچه» و even though به معنای «حتی اگر چه » برای بیان مغایرت و تضاد کلی به کار می روند. این کلمات ربط در ابتدای یک جمله واره قیدی به کار برده می شوند و باعث می شوند تا مفهوم جمله پایه غیر منتظره و دور از انتظار باشد.

به عبارت دیگر این کلمات برای بیان تضاد غیر منتظره بین مفهوم جمله پایه و پیرو به کار می روند به طوری که مفهوم جمله پایه دور از انتظار به نظر می رسد.

کلمه even though تاکید بیشتری بر تضاد دارد وبیشتر در انگلیسی رسمی به کار می رود.

اگر این کلمات در ابتدای جمله قرار گیرند ، استفاده از کاما ( ، ) در وسط جمله الزامی است.

به مثال های زیر توجه کنید:

Although he didn’t study well, he got a good mark.

He got a good mark although he didn’t study well.

اگر چه به خوبی مطالعه نکرد ، نمره خوبی گرفت.

در جملات بالا، بین خوب درس نخواندن و نمره خوب گرفتن مغایرت وجود دارد و با وجود درس نخواندن ، نمره خوب گرفتن دور از انتظار می باشد.

Though it was raining, we went swimming.

هر چند هوا بارانی بود ، ما به شنا رفتیم.

She doesn’t know to use the internet, though she is educated.

او نمی داند كه چه طور می توان از اينترنت استفاده كرد، اگر چه او تحصيل كرده است.

Even though we had planned everything carefully, we couldn”t succeed.

اگرچه ما همه چيز را با دقت طراحی كرده بوديم ، نتوانستيم موفق شويم .

نکات بیشتر:

كلمه though به عنوان يك قيد می تواند در انتهای جمله نيز بكار رود :

The room was very small. It was so comfortable, though.

اتاق خيلی كوچك بود ، اگرچه خيلی راحت بود .

كلمات in spite of , despite نيز براي بيان تضاد بكار می روند اما بعد از آنها نمی توان يك جمله بكار برد بلكه پس از اين كلمات فقط يك اسم ، ضمير ، گروه اسمی و يا اسم مصدر ( ing + فعل ) استفاده می شود .

In spite of the rain, they held the football match.

با وجود بارش باران ، آنها بازی را برگزار كردند .

I didn”t get the job, despite being completely qualified.

با وجود اينكه كاملا واجد شرايط بودم ، آن شغل را به دست نیاوردم.

She felt sick, in spite of this she went to work.

حال او خوب نبود ، بااين وجود سر كارش رفت.

4 Likes