تالار زبانشناس

تفاوت afraid با scared

سلام
تو این جمله👇اگه بجای scared از afraidاستفاده کنیم چه تاثیری روی معنیش داره؟
1f6a48ccf8cfd9e0bb7df0cd721826de--cute-minions-funny-minion

1 Likes

afraid، صفت: ترسیده
scare، فعل: ترساندن
I was scared: من ترسانده شدم توسط …
I am scared: من ترسانده می شوم توسط …‌.
۱. در این عبارات کلمه ی scared شکل سوم فعل scare و بخشی از یک فعل مجهول است. در حالی که afraid یک صفت است.
۲. این کلمات نمی توانند به جای هم به کار روند.

2 Likes

سپاس🙏

1 Likes