ترجمه صحیح alone

سلام.
در فهم جمله زیر کمی مشکل دارم.
آیا منظور این هست که به تنها چیزی که نیاز داشتند زمان بود؟ یا به این معنی است که به کمی زمان نیاز داشتند تا تنها باشند؟
کدام درست هست

They needed time alone to figure out Captain Sham’s plan, and how to stop it, and although causing allergic reactions is a rather drastic way of getting time by yourself, it was the only thing they could think of.

1 پسندیده

سلام
عبارت دوم درسته. یعنی به زمان تنهایی نیاز داشت.
Alone:
without any other people

اما اگر از only در جای مناسب استفاده شود معنی اول رو میده.
یعنی :
او به تنها چیزی که نیاز داره زمانه.

3 پسندیده