تالار زبانشناس

معنی few moment

معنی few moment چیست


این تاپیک مربوط به فصل« پیشگفتار » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « فرمول لیست انجام کارها »

1 Likes

معنیش می‌شه “چند لحظه”

We’ll discuss this in detail in a few moments.

چند لحظه‌ی دیگه درباره‌ی این موضوع با جزئیات (به‌طور دقیق) بحث می‌کنیم.

2 Likes

ممنون یعنی همیشه به معنی چند لحظە است ؟

1 Likes

کلاً a few به‌معنای “چند” و moment به‌معنای “لحظه” هست.

2 Likes