تالار زبانشناس

سلام معنیcostuming وcraft arts چیه

. Skills include arts such as calligraphy, jewelry making, woodworking, and costuming; craft arts such as armoring & blacksmithing;


این تاپیک مربوط به « اولین مبارزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « اولین مبارزه »

1 Likes

سلام
Costuming
لباس دوزی
Craft arts
هنرهای دستی

2 Likes