تالار زبانشناس

کلمات مترادف

آیا relinquish با set aside را می توان مترادف دانست؟
آیا فعل transform مشتقی از transmit است؟


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « سوزش آهسته »

1 Likes

سلام من معنایی این دو کلمه را در دیکشنری بررسی کردم تشابه معنایی ندیدم دو کلمه مترادف و یا هم خانواده باید تقریبا هم معنا هم باشند پس بنظرم نمی‌توانند هم خانواده باشنددو کلمه transform و transmit .

دوکلمه اولی هم هم معنا نیستند من معانی متعددشان را نگاه کردم دوستان دیگر هم اگر پاسخ و نظری دارند لطفا ابراز کنند

1 Likes