تالار زبانشناس

افعال دو کلمه ای و اصطلاحات

چرا میشه.
شما یکی رو بگو. من از دیکشنری های مختلف عکس می گیرم براتون.