کمک فوری برای ترجمه جمله

سلام من میخوام این جمله‌ی پایین رو ترجمه کنید:

سلام
سوالی داشتم:
من کم شنوا هستم (مشکلم ژنتیکی هست) و از سمعک استفاده میکنم و به غیر این مشکل جسمانی دیگری ندارم.

3 پسندیده

I am deaf (I have a genetic problem) and I use a hearing aid and I have no other physical problem.

5 پسندیده