معنی One More Time چیست؟

سلام
One more time رو چی میشه ترجمه کرد؟ به طور مثال معنی one more time تو جمله زیر چی میشه؟

One more time. 555-8986. Please be Marsha.

5 پسندیده

معنی کلمه به کلمه‌ش میشه “یک بار بیشتر” ولی به زبون خودمون میشه: یه بار دیگه

4 پسندیده