میشه برای سوالی کردن به جای are از have استفاده کرد؟

the buses have stopped running
Are the buses still running?

ایا میشه برای سوالی کردن به جای are از have استفاده کرد؟
Have the buses still running?


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 54- ماریا در پارک گیر افتاده است. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 پسندیده

فکر نکنم چون پاسخ این میشه: the buses are still running
و خب برای سوال کردن جای فاعل و مفعول عوض میشه دیگه…

5 پسندیده