ترجمه جمله زیر از فیلم هری پاتر

And then,if you please, she went and got herself blown up! And we got landed with you.

سلام وقت بخیر
پس از اون اگر راضی باشید، اون رفت و خودشو منفجر کرد! و ما با شما به زمین نشستیم ( فرود آمدیم) :blush:

1 پسندیده