اصلاح ترجمه متن

به نظر Israel Hands باید ملوان اسرائیل ترجمه می شد که درمتن ترجمه اسرائیل دستان ترجمه شده است


این تاپیک مربوط به فصل« جان سیلورِ بلند » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « جزیره گنج »

1 پسندیده

بله، اسمش اسرائیل و فامیلش هندز بوده. در اولین فرصت ادیت می‌شه.