معنای جمله زیر چی میشه؟was تو این جمله چ نقشی داره؟

معنای جمله زیر چی میشه؟was تو این جمله چ نقشی داره؟
0

#1

what was happening in school was you were actually learning to fail

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات 2»)


#2

آنچه که در مدرسه در حال رخ دادن بود، این بود که شما در حقیقت در حال یادگیری بودید که شکست بخورید.