قواعد جمع بستن اسامی✔️✨

سلام دوستان

قواعد جمع بستن اسامی پیچیدس و باید تلاش کنیم تمرین کنیم که اونها رو یاد بگیریم الان براتون ساده ترین حالشو آوردم که خیلی ساده و روان توضیح داده شده که میتونه کمکتون کنه

:hash:قواعد جمع بستن اسامی

:ballot_box_with_check: افزودن s به اخر اسم مفرد
اگر آخر اسم مفرد s, sh, ch, x, z باشد درجمع es می گیرد
:heavy_check_mark:Churches, dishes, buses, boxes

:ballot_box_with_check: اگر اسم مفرد به یکی از حروف t, p, k, f ختم شود s بصورت س تلفظ می شود

:heavy_check_mark:Cats, taps, books, cups, roofs

:ballot_box_with_check: ولی اگر اسم مفرد به یکی از حروف به غیر از حروف فوق ختم شود ز تلفظ می شود

:heavy_check_mark: Songs, boys, cars

:ballot_box_with_check:اگر اسمی به y ختم شود و قبل از y یک حرف بیصدا باشد y تبدیل به ies می شود
Duty :arrow_right: duties
Baby :arrow_right: babies
Country :arrow_right: countries
Study :arrow_right: studies

:ballot_box_with_check:اما اگر قبل از y یک حرف باصدا باشد y تغییری نمی کند و فقط s اضافه می شود.

Key :arrow_right: keys
Boy :arrow_right: boys

:ballot_box_with_check:.اگر اسم مفرد به o ختم شود وقبل از o یک حرف بی صدا باشد هنگام جمع بستن es می گیرد .
Potato :arrow_right: potatoes
Tomato :arrow_right: tomators
Negro :arrow_right: negroes

:ballot_box_with_check:لغات زیر از قاعده فوق مستثنی هستند و فقط s می گیرند.

Piano :arrow_right: pianos
Solo :arrow_right: solos تکنواز
Photo :arrow_right: photos
Silo :arrow_right: silos سیلو
Dynamo :arrow_right: dynamos

:ballot_box_with_check:جمع برخی هم با s درست است هم با es

Volcano :arrow_right: volcanos :arrow_right: volcanoes
Motto :arrow_right: mottos :arrow_right: mottoes
Mosquito :arrow_right: mosquitos :arrow_right:
mosquitoes

:ballot_box_with_check:اگر اسمی به o ختم شود و قبل از ان یک حرف باصدا باشد فقط s می گیرد

Zoo :arrow_right: zoos
Radio :arrow_right: radios
Cuckoo :arrow_right: cukoos فاخته
Portfolio :arrow_right: portfolios

:ballot_box_with_check:اگر اسمی به F ختم شود تبدیل به ves می شود
Thief :arrow_right: thieves
Leaf :arrow_right: leaves برگها
Calf :arrow_right: calves گوساله ها

لغات زیر از این قاعده مستثنی هستند

Handkerchief :arrow_right: handkerchiefs
Roof :arrow_right: roofs
Proof :arrow_right: proofs
Chief :arrow_right: chiefs رئیسها
Gulf :arrow_right: gulfs خلیج ها
Cliff :arrow_right: cliffs
Grief :arrow_right: griefs غم و غصه ها
Hoof :arrow_right: hoofs سم ها
Plaintiff :arrow_right: plaintiffs مدعیان
Reef :arrow_right: reefs صخره ها
Serf :arrow_right: serfs غلامان

:ballot_box_with_check:اگر اسمی به fe ختم شود در جمع تبدیل به ves می شود

Wife :arrow_right: wives
Life :arrow_right: lives
Knife :arrow_right: knives

سه اسم زیر از قاعده فوق مستثنی هستند:
Safe :arrow_right: safes
Strife :arrow_right: strifes نزاع ها
Fife :arrow_right: fifes فلوت ها

:ballot_box_with_check:در زبان انگلیسی 11 اسم بی قاعده وجود دارند که با تغییر حروف تبدیل به جمع می گردند که عبارتند از

Man :arrow_right: men
Woman :arrow_right: women
Mouse :arrow_right: mice موشها
Louse :arrow_right: lice شپش ها
Tooth :arrow_right: teeth
Foot :arrow_right: feet
Goose :arrow_right: geese غازهای نر
Crisis :arrow_right: crises بحرانها
Basis :arrow_right: bases پایه و اساس
Dormouse➡️dormiceنوعی موش
Footman :arrow_right: footmen فراشها

:arrow_down:اسامی زیر بی قاعده اند

Ox :arrow_right: oxen گاوهای نر
Child :arrow_right: children
Brother :arrow_right: brothernبرادران دینی

:ballot_box_with_check:برخی صفت ها با اضافه کردن حرف تعیین معین the تبدیل به جمع می شوند

Rich=ثروتمند
The rich=ثروتمندان
Poor=فقیر
The poor=فقرا
Young=جوان
The young=جوانان
Dead=مرده
The dead=مردگان
Heathen=کافر
The heathen=کافران

:ballot_box_with_check: اسامی زیر در جمع و مفرد یکسان هستند
Fish
Deer گوزن
Craft کرجی
Swine نوعی خوک
Sheep گوسفند
Salmon ماهی آزاد

:ballot_box_with_check:برای جمع بستن اسامی مرکب s را به آخر کلمه دوم اضافه می کنیم .

Step-son➡️ step-sons پسر ناتنی
Step-father➡️ster-fathersناپدری
Step-mother :arrow_right:step-mothers
Shoe-maker➡️shoe-makers
کفاش

:ballot_box_with_check:در چهار اسم مرکب زیر هر دو اسم جمع بسته می شوند

Woman-servant :arrow_right:women-servants کلفت
Man-servant :arrow_right:Men-servants
نوکر
Woman teacher :arrow_right:women teachers معلم زن
Lords justice :arrow_right:Lords justices
قاضی بلند پایه

:ballot_box_with_check:اگر اسم مرکب دارای حرف اضافه باشد s جمع فقط به آخر اسم اول اضافه می شود
Mother-in-law مادرزن
Mothers-in-law
Father-in-law پدرزن
Fathers-in-law
Son-in-law داماد
Sons-in-law
Daughter-in-law عروس
Daughters-in-law
Looker-on تماشاچی
Lookers-on
Passer-by عابر
Passers-by
Hanger-on انگل
Hangers-on

:ballot_box_with_check: کلمات زیر مفرد هستند و با فعل مفرد بکار می روند و هرگز s نمی گیرند

Furniture
Maths
atics
News اخبار
Luggage
Information
Knowledge
Traffic
Clothing پوشاک
Shouting فریاد
Advice پند
Baggage
Machinery ماشین آلات
Flying پرواز
Homework, work کار.تکلیف

موفق باشید :sparkles:
یادداشت کنید به کار میاد😉

5 پسندیده