تالار زبانشناس

میشه معتی این جمله روبزاریذ

Yes, they were still at home. So, I start explaining this to the woman. And, she, um, she whips her clipboard out. And I’m like, “Y’know, I just got on.” And she’s like, “Oh right here?” 'Coz, y’know, we’d just gotten to 18th Street. And I was like, “No, no, no, no, I, I, um, I got on just one stop back at 20th


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « جریمه در قطار »

They were still at home .
بلیط قطار رو تو خونه جا گذاشته داره میگه اونا (بلیط ق
قطار)
الان تو خونه اس
I started explaining to the woman
شروع کردم به این خانمه(مامور چک کردن بلیط)توضیح دادن در مورد جا گذاشتن بلیطم
She whips her clipboard out
دفتر چک کردن بلیط یا کلیپ برد کوچیک که زیر بغلش بود رو کشید بیرون
Im like.i just got on
من مث …من همینطور به توضیح دادنم ادامه میدادم
She is like.right here
اون(خانمه)مث…همینطور پیشم ایستاده بود یا جلوم ایستاده بود
We d just gotten to 18 street

مابه ایستگاه یا خیابون هجده رسیدیم

I was like

مث این بود که…

I just got on one stop back at 20

من به یه ایستگاه قبل از بیستمی رسیدم

1 Likes