عبارت the brain of به چه معناست؟

The brain of🤔به چه معناست؟

بستگی به جمله داره
مثلا

My btother is the brains of the family
برادرم مغز متفکر خانواده س

4 پسندیده

ادامه دادن بحث از عبارت به چه معناست؟:

مغز یه چیزی :slightly_smiling_face: