تالار زبانشناس

معنی اصطلاح pull off

سلام
اصطلاح pull off در متن زیر معنی اویزان بودن یا معلق بودن میده
Will was pulled off his feet. As he hung by his leg from a tree, he saw a group of islanders.
یعنی میشه ویل از پاهاش اویزان شده بود و تو جمله بعدی از hung استفاده کرده چرا

1 Likes

دقیقا منظورتون رو متوجه نمیشم.
اما تا اونجا که متوجه شدم:
در دو جمله ی پیاپی باید از کلمات هم معنی استفاده کنید و از تکرار پرهیز کنید.

2 Likes