کلمات انگلیسی شبیه به هم از نظر ظاهر یا تلفظ

clean
clan خاندان، قبیله

2 پسندیده

rationale اساس، بنیاد و پایه
rational منطقی
relational رابطه ای

2 پسندیده

shady سایه دار
shoddy بنجل

2 پسندیده

serial زنجیره ای
cereal غله

2 پسندیده

coop قفس، آغل
coup کودتا

2 پسندیده

country کشور، ییلاق
county بخش، شهرستان

3 پسندیده

Rewiew
Revue نمایشنامه انتقادی

2 پسندیده

dormant خفته، ساکت
domain قلمرو، ناحیه

3 پسندیده

heroin هروئین
heroine شیرزن
harrowing دلخراش

3 پسندیده

Perform اجرا کردن .انجام دادن
Perfumeعطر . معطر کردن

3 پسندیده

alter تغییر دادن
altar محراب در کلیسا

2 پسندیده

alibi ارائه ی گواهان و اسناد توسط متهم برای اثبات عدم حضور در محل جرم، اثبات غیبت هنگام وقوع جرم، عذر خواستن

alible مغذی