کلمات انگلیسی شبیه به هم از نظر ظاهر یا تلفظ

scary ترسناک
scurry سراسیمه رفتن
cursory هول هولی سرسری

3 پسندیده

adore عشق ورزیدن به
adorn زیبا کردن، مزین کردن

4 پسندیده

simulate شبیه سازی کردن
stimulate برانگیختن، تحریک کردن
stipulate قید کردن، قرار گذاشتن

4 پسندیده

phlegmatic خونسرد و بی تفاوت
pragmatic عملی، واقعیت گرایانه

4 پسندیده

coal زغال سنگ
coil حلقه زدن، پیچیدن، چنبره

4 پسندیده

Dragon. اژدها
Dragonfly سنجاقک

4 پسندیده

speculate حدس زدن، اندیشیدن
stipulate قید کردن

4 پسندیده

Grateful. سپاسگزار
Grate. رنده کردن

1 پسندیده

reveal آشکار کردن
revel شادی کردن،. لذت بردن

2 پسندیده

Bristolبندر بریستول (انگلیس)
Bristle موی زبر، موی سیخ، مو، اماده جنگ شدن، رویه تجاوزکارانه داشتن، سیخ شدن

2 پسندیده

Exertion اعمال زور
Excursion سفر تفریحی

2 پسندیده

Confide مورد اعتماد قرار دادن
Confine محبوس کردن

2 پسندیده

diary دفتر خاطرات
dairy لبنی

1 پسندیده