آیا gotta مخفف have got میشه؟؟؟

So you gotta jump. You gotta smile. You gotta move your body.


این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «مذهب تائویسم»

2 پسندیده

بله عزیزم
have got to
با تو میاد

4 پسندیده