جمله مصدر یعنی چی؟؟ یا همون ground


این تاپیک مربوط به «مکالمه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «English Pod»، فصل «سطح ساده»، بخش «Elementary - Difficult Customer»

خب greund یعنی همون ing دارا که نقش اسم مصدر دارن، infinitive همون مصدر با to یا بدون to