معنی Is it H-E-double hockey sticks

سلام
معنی این جمه رو نفهمیدم
Is it H-E-double hockey sticks


این تاپیک مربوط به بخش «2بخش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «روح»

1 پسندیده

سلام.
بجای واژۀ hell (جهنم) از عبا رت H-E-double hockey sticks استفاده میشه.
گویا ، البته مطمئن نیستم، که در فرهنگ غربی ها بکار بردن واژۀ hell صورت خوشی نداره.

1 پسندیده

سلام.
میخواست جلو بچه های معصوم از واژه hill که فکر میکرد براشون ناخوشایند باشه استفاده نکرد. رمزی گفت که بچه ها نفهمند.به جای دبل ال گفت دبل چوب حاکی چون حرف ال مثل چوب حاکی نوشته میشه. HiLL

1 پسندیده