اشتباه در جواب سوال


این تاپیک مربوط به فصل «تفاوت do, does و did چیه؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با لونا»، فصل «گرامر»

What’s your question exactly?:thinking:

2 پسندیده