تالار زبانشناس

معنی as در این جمله چیست؟

as در این جمله به معنای وقتی که when می باشد.
… وقتی که دو قو پرواز کردند و دور شدند، …

سلام
as اینجا ( در حالیکه، همانطوریکه ، همچنانکه…) معنی می شه