ترجمه نشون نمیده

کارگاه تلفظ تیم درس Gemination ترجمه نشون نمیده، ۴۰ روزم هست که از زبان اموز استفاده میکنم ممنون میشم کمک کنید


این تاپیک مربوط به درس «Gemination /s/» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «کارگاه تلفظ تیم»

2 پسندیده

این دوره ترجمه نشده هنوز.اولش که واردش میشی نوشته En یعنی فقط انگلیسیه اما اگه نوشته باشه فا/Enیعنی هم فارسی هم انگلیسی.

4 پسندیده