چراحال ساده استفاده کرد؟چرا استمراری

Laertes cuts Hamlet, but in the fight Hamlet takes Laertes’ sword and cuts him with it too!

لرتیز هملت را زخمی می‌کند اما در حین جنگ، هملت شمشیر لرتیز را می‌گیرد و با آن، لرتیز را هم زخمی می‌کند.
تو انیمیشن هملت همون لحظه در حال جنگ بودن چرا استمراری استفاده نکرد؟


این تاپیک مربوط به داستان «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

1 پسندیده

زمان غالب و رایج در داستان نویسی عموما زمان حال ساده و یا گذشته ساده است. در فارسی هم همینطوره. شما ترجمه فارسی رو هم به صورت زمان حال استمراری برای خودت بخونی متوجه میشی که ریتم نگارش به هم میریزه و غیرطبیعی جلوه میکنه. مگر در مواقعی به دلایلی بگنجه که از زمان متفاوتی منحصرا در یک بخش یا جمله استفاده بشه.

2 پسندیده

ضمن تایید جواب اول، زخمی کردن یک لحظه است و استمرار نداره

1 پسندیده